REGULAMIN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep www.e-butikara.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.e-butikara.pl zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.e-butikara.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
4.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823).

§ 2. DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. MESSENGER – usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom posiadającym aktywne konto na portalu Facebook, umożliwiająca prowadzenie rozmów z  ze Sprzedającym.

2.. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.e-butikara.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
3.. KLIENT – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
4. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
5. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.e-butikara.pl
7. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Sandra Bałach wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Sandra Bałach, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Lipowa 41 95-100 Dąbrówka Wielka, NIP: 7322203652, REGON: 389240814, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@e-butikara.pl, numer telefonu: +48 575-693-735
8. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 

§ 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Sklep www.e-butikara.pl prowadzi sprzedaż detaliczną  Produktów za pośrednictwem sieci Internet, wyłącznie na rzecz Konsumentów.
2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

§ 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
1.2. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 74114020040000330281377745 (mBank) Sandra Bałach, ul. Lipowa 41 95-100 Dąbrówka Wielka, NIP: 7322203652. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”.
3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1  Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
6. Zamówienia można składać:
6.1 poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.e-butikara.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
6.2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@e-butikara.pl,
6.3 telefonicznie pod numerem telefonu: +48 575-693-735.

§ 5. REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@e-butikara.pl , lub pisemnie na adres: ul. Lipowa 41 95-100 Dąbrówka Wielka. 

1.3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
1.4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Lipowa 41 95-100 Dąbrówka Wielka.
1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

§ 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Konsument – tj. Klient będący osobą fizyczną, który zawarł umowę sprzedaży Towaru na odległość w Sklepie e-butikara.pl („Umowa”) bez związku z jego (jej) działalnością gospodarczą lub zawodową – może odstąpić od Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. W razie odstąpienia od Umowy Umowę uważa się za niezawartą.
2. Konsument może odstąpić od Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części. Do zachowania terminu do odstąpienia o Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.
3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Konsument powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Konsument może, m.in.:

a. wypełnić online formularz ZWROTU dostępny na stronie www.e-butikara.pl (formularz dostępny jest dla zarejestrowanych Klientów); albo
b. przesłać oświadczenie na adres e-mail: sklep@e-butikara.pl
Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną, tj. wypełniając formularz lub wysyłając e-mail na adres: sklep@e-butikara.pl E-Butikara prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy również pocztą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może także złożyć na formularzu dostępnym na stronie www.e-butikara.pl
4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument zobowiązany jest zwrócić E-Butikara Towar na następujący adres: ul. Lipowa 41 95-100 Dąbrówka Wielka, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu, najlepiej z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu takiego Towaru (koszty przesyłki związanej ze zwrotem Towaru).
5. E-Butikara zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi uiszczone od Konsumenta płatności za Towar wraz z kosztami najtańszego oferowanego przez E-Butikara sposobu dostarczenia Towaru. E-Butikara dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do odstąpienia od Umowy należy kierować do centrum serwisowego E-Butikara: e-mailowo na adres: sklep@e-butikara.pl bądź dzwoniąc pod numer 575-693-735.
8. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów sprzedaży, których przedmiotem jest: (i) rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (ii) rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (iii) rzecz, która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączona z innymi rzeczami oraz w innych przypadkach wynikających z przepisów prawa; a także w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.